Wydarzenia

 • Spotkanie robocze zespołu projektu Inclusive Schools 29 i 30 czerwca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ odbyło się spotkanie członków i gości EiC dotyczące przygotowania projektu Inclusive Schools. Dzięki Bogusi Bębnik i Ewie Stoecker, które uczestniczyły w spotkaniu projektowym w Atenach i które moderowały nasze spotkanie, poszerzyliśmy nasze kompetencje z obszarze edukacji włączającej.
  Read more...
 • Konferencja „Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji” 2019 „Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji”. - EIC była partnerem konferencji organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie w dniach od 25 do 26 kwietnia 2019 roku. Celem organizatorów konferencji jest zmniejszanie przepaści między praktyką i teorią edukacji.
  Read more...
 • XXIV Mistrzostwa Górnego Śląska i Zagłębia w Scrabble TURNIEJ SCRABBLOWY - Po raz drugi Gliwice staną się na weekend scrabblową stolicą Polski. Do XXIV Mistrzostw Górnego Śląska i Zagłębia (a zarazem II Otwartych Mistrzostwach Gliwic w Scrabble), 29 i 30 czerwca 2019 r., zasiądą zarówno najlepsi gracze i graczki z całego kraju, jak i osoby, które dopiero zaczynają…
  Read more...

O NAS

 

Stowarzyszenie Ekspedycja w Głąb Kultury, to zespół ludzi świadomych wyzwań współczesnego świata i roli edukacji. Chcąc zmienić świat, podejmujemy działania na rzecz nauczania i uczenia się, rozwoju jednostek i społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania postaw potrzebnych do życia w demokracji i rozumienia wielokulturowego świata.

Łączy nas wiara w siłę edukacji. Przekonanie, że jest ona jednym z najlepszych wynalazków ludzkości. Tak jak wszystko, może służyć osiąganiu dobrych i złych celów. Może też być różnej jakości. Cały czas jest jednak wielką obietnicą i nadzieją. Edukacja jest tym, co może zmienić naszą przyszłość. Rodzaj i jakość edukacji zdecydują, czy będziemy w stanie podejmować i stawiać czoła aktualnym wyzwaniom i globalnym problemom, czy też poniesiemy porażkę.

Współpracować zaczęliśmy pod koniec lat dziewięćdziesiątych, gdy grupa osób związanych z zabrzańską oświatą rozpoczęła organizację projektów edukacyjnych, podczas których realizowaliśmy założenia nauczania ekspedycyjnego. W 2003, mając już za sobą kilka krajowych i międzynarodowych inicjatyw, postanowiliśmy rozbudować swoją działalność i założyliśmy Stowarzyszenie „Ekspedycja w Głąb Kultury”, którego celem jest umożliwianie aktywnego udziału obywateli i obywatelek w działalności społecznej, edukacyjnej, politycznej i wszelkiej innej działalności publicznej w duchu otwartości i tolerancji wobec innych.

Wspólnie z wszystkimi, którzy chcą z nami współdziałać, realizujemy inicjatywy obywatelskie, pomagamy zdobywać wiedzę, kształtować kompetencje i postawy, przeciwdziałamy przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną,  niepełnosprawność, religię, pochodzenie i inne czynniki oraz staramy się oddziaływać na edukację formalną i nieformalną dla podnoszenia jakości kształcenia i wyrównywania szans. Zapraszamy do współpracy!

FILOZOFIA DZIAŁANIA

Czując się odpowiedzialnymi za przyszłość naszego świata chcemy stawiać czoła wyzwaniom współczesności. Chociaż przyszłość ludzkości jest zagrożona to jednocześnie wierzymy, że czarnego scenariusza można uniknąć - przyszłość będzie taka jaką zbudujemy (wraz z kolejnymi generacjami). Aby było to możliwe, konieczne są odpowiedzialne działania.


Świadomość wyzwań        Przywództwo        Wartości demokratyczne        Edukacja


Jesteśmy głęboko przekonani, że tylko edukacja może pomóc społeczeństwom w znalezieniu odpowiedzi na dręczące nas pytania i zagwarantować rozwój, którego efektami cieszyć się będą wszyscy członkowie ludzkiej wspólnoty. Aby tak się stało musimy zmienić sposób myślenia o edukacji, jej organizacji oraz podejście do uczenia się i nauczania. Edukacja dla przyszłości, w której budowaniu chcemy uczestniczyć to edukacja: 

 • biorąca pod uwagę współczesny kontekst, czyli konkretne, realne sytuacje, zadania i problemy (wyzwania),  

 • reagująca na zmiany, ale jednocześnie proponująca działania wyprzedzające pojawianie się problemów,

 • służąca budowaniu demokracji i jednocześnie korzystająca z zasad, praw i wolności charakteryzujących demokratyczne społeczeństwa, 

 • wykorzystująca te zasady w projektowaniu procesów edukacyjnych, a więc zapewniająca równy do niej dostęp niezależnie od indywidualnych uwarunkowań,

 • prowadzona w otwarty sposób przez autonomiczne osoby, nauczycieli i innych profesjonalistów w szkołach i poza nimi,

 • angażująca wszystkich w różnych sytuacjach i na różnym poziomie rozwoju oraz zapewniająca bezpieczeństwo intelektualne, emocjonalne i fizyczne,

 • stosująca różnorodne metody umożliwiające uczenie się, a zwłaszcza takie, które pomagają w rozwoju myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów, umiejętności prowadzenia badań, analiz i współpracy, wykorzystujące możliwości lokalnego i globalnego środowiska oraz nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych,

 • którą opiekują się przywódcy edukacyjni wywodzący się z wszystkich możliwych grup zaangażowanych w proces uczenia się, którzy zrozumieli, że najbardziej popularny, czyli klasyczny, hierarchiczny model przywództwa i kontroli nie przynosi już oczekiwanych rezultatów.

OBSZARY DZIAŁANIA

Szkoła dla każdego (Inclusive School)

Nasze najnowsze działanie ma na celu wprowadzenie zasad edukacji włączającej w codzienną pracę szkół oraz wesprzeć nauczycieli i przywódców edukacyjnych w budowaniu środowisk biorących pod uwagę potrzeby KAŻDEJ uczennicy i KAŻDEGO ucznia.

Nauczanie ekspedycyjne

Uczyć się można w różny sposób i różnych rzeczy. Proces uczenia się został zmonopolizowany przez szkoły, co zrozumiałe w wysoce wyspecjalizowanych społeczeństwach przemysłowych, ale niekoniecznie dobre dla społeczeństw, w których dzisiaj żyjemy. Potrzebujemy nowych umiejętności, potrzebujemy nowego podejścia do procesu nauczania i uczenia się.

Dialog i empatia

Rzeczywistość jest taka jaką ją widzimy. To zdanie pokazuje jak wielka jest nasza odpowiedzialność za kształt naszego świata. Nasze stowarzyszenie aktywnie działa na polu budowania społeczeństwa obywatelskiego i edukacji na rzecz demokracji. Organizujemy między innymi takie wydarzenia jak: Żywą bibliotekę w Zabrzu i sympozjum na temat wyzwań współczesności w Bowling Green.

Rozwój przywództwa edukacyjnego

Aby zmieniać świat konieczni są sojusznicy, dlatego proponujemy szkolenia, warsztaty, programy dla osób i organizacji, które chcą zainwestować w swój potencjał przywódczy.

Ucząca się szkoła

Zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które są zainteresowane rozwojem organizacyjnym opartym na wzajemnym uczeniu się nauczycieli i uczniów, uczeniem się ekspedycyjnym i innymi metodami wspierania procesu uczenia się i nauczania.

Zasoby

Wypracowanie przez członków stowarzyszenia i partnerów: publikacje, scenariusze trenerskie, materiały... - udostępniamy na prawach licencji Creative Commons (CC_BY-NC-SA - uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach).  

Licencja Creative Commons

Designing authentic education for democracy

Ta książka to próba zaproszenia do dialogu na temat zmian jakich oczekujemy w edukacji dzięki zastosowaniu podejścia nazywanego nauczaniem ekspedycyjnym. W trzech częściach pokazujemy teorię, sposoby wykorzystania oraz opinie uczestników ekspedycyjnych inicjatyw. Tylko w języku angielskim.

Orange dla Ziemii

Poradnik dla uczniów, którzy realizują projekty badawcze w formie ekspedycyjnej. Tylko w języku polskim.

KIM JESTEŚMY

Skupiamy osoby związane z wieloma różnymi środowiskami: edukacyjnymi (zarówno z kręgu edukacji formalnej jak i nieformalnej), organizacji pozarządowych (szczególnie aktywnych w przestrzeniach edukacji antydyskryminacyjnej i ochrony praw człowieka), wykładowców akademickich. Większość z nas to osoby z dużym doświadczeniem w nauczaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Bogusława Bębnik

Bogusława Bębnik

Laura Piotrowska

Laura Piotrowska

Justyna Franczak

Justyna Franczak

Dorota Kulesza - Tałan

Dorota Kulesza - Tałan

Janina Stojak

Janina Stojak

Grzegorz Mazurkiewicz

Grzegorz Mazurkiewicz

Ewa Stoecker

Ewa Stoecker

Jarosław Pietrzak

Jarosław Pietrzak

Maciej Śliwa

Maciej Śliwa

Piotr Tałan

Piotr Tałan

O EIC

Stowarzyszenie „Expedition Inside Culture” to nowa, ale energiczna i szybko rozwijająca się organizacja o międzynarodowych powiązaniach. Formalnie utworzona w styczniu 2003 r., Od 2001 r. grupa nauczycieli i studentów z Zabrza, w południowej Polsce (region Górnego Śląska), zorganizowała międzynarodowe projekty edukacyjne dla młodzieży. Wśród naszych partnerów mieliśmy szkoły i uniwersytety z Rumunii, Litwy, Ukrainy, Niemiec, USA, Słowacji i Polski. Każdego roku w innym regionie Europy Środkowej tworzymy naukową, międzykulturową ekspedycję, aby poznać i poznać jej kulturę, architekturę, grupy etniczne, tło historyczne, religię i lokalne zwyczaje. Nasi stali partnerzy to Bowling Green State University  i Expedition Inside Culture Romania.

Search